ARONSON WIEK PROPAGANDY PDF

Pratkanis i Aronson wyjaniaj to zjawisko oczekiwaniami widzw, ktrzy s zaagao- wani w opisywany w komunikacie konflikt i silnie popieraj jedn z uwik- anych w konflikt stron lub identyfikuj si z ni. Ot kada ze stron oczekuje, i komunikat bdzie pokazywa jej punkt widzenia; jeeli nie jest jednostronny nie trzyma" naszej strony, ktra jest prawdziwa i suszna" - spostrzegany jest jako faworyzujcy stron przeciwn. Nasze badania poka- zuj take zwizki midzy percepcj mediw jako nieobiektywnych i wrogich a przecenianiem wpywu mediw na przeciwnikw ideologicznych, politycz- nych, czy po prostu na osoby inaczej mylce o jakiej wanej sprawie oraz negatywn postaw wobec tych przeciwnikw. Wracajc wic do naszych sporw o informacyjny czy propagandowy charakter wanych kampanii media- lnych, mona powiedzie, i zawsze gdy kampanie te dotycz spraw budz- cych silne emocje, a opinia publiczna jest podzielona i kada ze stron przekonana wycznie o swojej racji - kampanie te s i bd odbierane jako stronnicze i propagandowe.

Author:Takinos Kajill
Country:Moldova, Republic of
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):3 April 2013
Pages:27
PDF File Size:15.72 Mb
ePub File Size:12.6 Mb
ISBN:386-9-83121-827-6
Downloads:22042
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GardallPratkanis i Aronson wyjaniaj to zjawisko oczekiwaniami widzw, ktrzy s zaagao- wani w opisywany w komunikacie konflikt i silnie popieraj jedn z uwik- anych w konflikt stron lub identyfikuj si z ni.

Ot kada ze stron oczekuje, i komunikat bdzie pokazywa jej punkt widzenia; jeeli nie jest jednostronny nie trzyma" naszej strony, ktra jest prawdziwa i suszna" - spostrzegany jest jako faworyzujcy stron przeciwn. Nasze badania poka- zuj take zwizki midzy percepcj mediw jako nieobiektywnych i wrogich a przecenianiem wpywu mediw na przeciwnikw ideologicznych, politycz- nych, czy po prostu na osoby inaczej mylce o jakiej wanej sprawie oraz negatywn postaw wobec tych przeciwnikw.

Wracajc wic do naszych sporw o informacyjny czy propagandowy charakter wanych kampanii media- lnych, mona powiedzie, i zawsze gdy kampanie te dotycz spraw budz- cych silne emocje, a opinia publiczna jest podzielona i kada ze stron przekonana wycznie o swojej racji - kampanie te s i bd odbierane jako stronnicze i propagandowe. Ciekawe, e czsto widzimy stronniczo i mani- pulacj tam, gdzie jej nie ma, a nie dostrzegamy propagandy i manipulacji tam, gdzie ona rzeczywicie zamyka nasze umysy. Dlaczego tak si dzieje - o tym wanie mwi ksika Wiek propagandy.

Pratkanisowi urodzonemu w roku Jest nadzieja na to, e bdzie dorasta w atmosferze zdrowego sceptycyzmu, ale bez godnego poaowania cynizmu w odniesieniu do prawdziwoci wszystkiego, co czyta, syszy i oglda. Hoorens, S. Ruiter, The optimal impact phenomenon: beyond the third person effect, European Journal of Social Psychology" 4, , s. Skaryska, Wpyw telewizji na decyzje wyborcze i jego percepcja, w: Jednostka i Spoeczestwo, M.

Lewicka, J. Grzelak red. Naleymy do rnych pokole. Jeden z nas E. Wierzyem wtedy gorco we wszystko, czego dowiadywaem si w szkole i z mediw. Wiedziaem na przykad, e wszyscy Niemcy s li, wszyscy Japoczycy przebiegli i zdradzieccy, nato- miast wszyscy biali Amerykanie to ludzie prostolinijni, uczciwi, bezstronni i ufni.

By moe tylko jedenastolatek mg bra powanie rasowe i narodowe karykatury przedstawiane w filmach wojennych z pocztku lat czterdziestych. A jednak wikszo dorosych - nie wyczajc moich rodzicw ktrym dedykuj t ksik - naprawd chciaa wierzy w podstawowe przesanie wczesnych filmw wojennych i rzeczywicie darzya rodki masowego prze- kazu niemal dziecinnym zaufaniem. Ludzie wsuchiwali si w kade sowo wypowiadane przez prezydenta Roosevelta podczas synnych pogadanek przy kominku i nie nio im si kwestionowa politycznych motyww naszego kraju.

Uwaali podobnie jak ja , e celem reklamy jest informowanie kon- sumenta". Od tamtego czasu wiele si zmienio. Siedziaem przyklejony do telewizora, przeraony obra- zami mierci i zniszczenia, jakie napyway z Wietnamu, nabierajc przekona- nia, e kiedy politycy otwieraj usta - kami.

Penoletno osignem w okresie afery Watergate, kiedy zmuszono do ustpienia urzdujcego prezy- denta Richarda Nixona, przedstawiajc mu niezbite dowody cz z nich stanowiy dokonane przez niego samego nagrania kamstw, nieczystych za- grywek i prb ukrycia prawdy przed spoeczestwem amerykaskim.

Reklamy - bez wzgldu na to, czy zachwalay rne marki produktw czy rne marki politykw - byy dla mnie rozrywk suc temu, by kto sta si bogatszy i potniejszy". W pierwszym wydaniu tej ksiki ubolewalimy nad tym, e w latach osiemdziesitych w Biaym Domu nie zainstalowano magnetofonu.

Pozwolio to prezydentowi Reaganowi unikn konsekwencji okamania narodu amery- kaskiego i wiata , kiedy zama Konstytucj, sprzedajc bro Iranowi i prze- znaczajc zyski na pomoc nikaraguaskim Contras 1 nw bya wcieka na Nixona i jego wsppracownikw, o tyle w momencie wybuchu afery Iran-Contras zaja wobec prb oszukania spoeczestwa bar- dziej cyniczne stanowisko i nie wydawaa si szczeglnie rozdraniona, gdy Oliverowi Normowi, Johnowi Poindexterowi i samemu prezydentowi Reagano- wi udao si w kocu wymiga od kary.

Uwaalimy i nadal uwaamy , e jest to smutny komentarz do naszych czasw. Dzi dowiadujemy si o kolej- nych dochodzeniach - dotyczcych plajty kasy oszczdnociowo-poyczkowej, kryzysu BCCI, Ruby Ridge, podejrzanych dotacji przeznaczanych na finan- sowanie kampanii amerykaskich politykw wszelkiej maci.

Kto by si tym przejmowa? Normalna kolej rzeczy. Za podobny cynizm trzeba jednak paci. Potem bylimy wiadkami sawnego na caym wiecie pocigu w zwol- nionym tempie, medialnej szopki stulecia: procesu O. Simpsona 2 narodowa publiczno siedziaa przyklejona do telewizorw, gdy armia skada- jca si z ponad tysica akredytowanych reporterw i niezliczonych ekspertw analizowaa w nieskoczono kady przeraajcy szczeg sprawy sdowej i historii oskaronego - poczwszy od kosztw procesu, a skoczywszy na jadospisie w restauracji Mezzaluna i wakacjach Marcii Clark na Riwierze, podczas ktrych pani prokurator paradowaa topless.

Sam tylko kana CNN zatrudni 70 korespondentw i prawnikw, aby wyprodukowa godzin sprawozda i komentarzy z procesu O. Handlarze gadeta- mi zwizanymi z osob Simpsona zarobili ponad miliard dolarw na sprzeday takich skarbw jak zegarki, t-shirty sygnowane przez O.

To wicej ni powicono w sumie trzem pozostaym najwaniejszym wydarzeniom medialnym: wojnie w Boni 13 godzin i 1 minuta , zamachowi bombowemu w Oklahoma City 8 godzin i 53 minuty oraz budetowi Stanw Zjednoczonych 3 godziny i 39 minut.

Co pozostao mediom informacyjnym po wydaniu wyroku w sprawie O. Proces okaza si zot y. Sprawozdania byy stosunkowo tanie, miay wysok ogldalno i pozwalay uzyska gigantyczne zyski z reklam. Za emisj trzydziestosekundowej reklamy w czasie sprawozdania z rozprawy, na ktrej sd ogosi werdykt, telewizja daa od reklamodawcy dziesiciokrotnie wicej ni w normalnym czasie antenowym. Co mogoby przebi" pikantny, intrygujcy proces synnego sportowca?

Co zapewnioby dalsze wpywy z re- klam? Moe prba odwoania prezydenta Stanw Zjednoczonych oskaronego o przestpstwa na tle seksualnym? To wanie ogldalimy w nastpnej kolejnoci. Szacuje si, e telewizyjne przemwie- nie Clintona z 17 sierpnia roku, w ktrym prezydent przyzna si do zwizku z Monik Lewinsky, ogldao 67,6 miliona Amerykanw.

W cigu miesica poprzedzajcego to owiadczenie poranne wiadomoci powiciy skandalowi seksualnemu z udziaem prezydenta jednostek reportaowych, a tylko 56 jednostek wszystkim innym wiadomociom dotyczcym administ- racji Clintona. Wiele z tych relacji balansowao na granicy histerii - pogoski walczyy o lepsze z plotkami i insynuacjami - zupenie jak w sprawozdaniach z procesu O.

I tak na przykad uczestnik dyskusji w programie stacji CNBC oznajmi, e prezydent uprawia seks jeszcze z czterema stayst- kami oprcz Lewinsky, w wiadomociach ABC ogoszono, e Clinton i Lewin- sky zostali przyapani na gorcym uczynku, prawdopodobnie przez agentw tajnych sub, po czym Dallas Morning News" podao, e agent wywiadu gotw jest zezna, i widzia prezydenta i pann Lewinsky uprawiajcych seks.

Oczywicie te wci niepotwierdzone plotki powtarzano w mediach w niesko- czono, co przydawao im aury wiarygodnoci.

Pord ryku mediw prezy- dent Clinton wykona niesawny gest - pogrozi palcem amerykaskiej opinii publicznej i zaprzeczy, jakoby uprawia seks z t kobiet". Jak zareagowali Amerykanie, gdy ich programy informacyjne zaczy przypomina kana Monica 24 godziny na dob"?

Odsetek poparcia dla Billa Clintona znacznie w tym czasie wzrs. Newt Gingrich i inni oskaryciele prezydenta stracili zaufanie amerykaskiej opinii publicznej niektrzy zostali zmuszeni do opuszczenia rzdu, gdy ujawniono ich wasne erotyczne grzeszki. Sondae opinii publicznej wykazay, e Amerykanie stracili szacunek dla programw informacyjnych i e nie podoba im si sposb relacjonowania wydarze.

Uwaamy, e najbardziej przekonujca ze statystyk przedstawia si nastpujco: dla QVC sieci telewizyjnej nadajcej programy typu telezakupy tydzie, ktry nastpi po przemwieniu Clintona z 17 sierpnia, by drugim z najbardziej dochodowych w historii firmy.

Najwyraniej wielu spord 67,7 miliona Amerykanw, ktrzy wczyli telewizory, by obejrze przemwienie Clintona, zaczo zaraz potem przerzuca kanay i zatrzymao si na QVC jako alternatywie dla informacji". Mona byo odnie wraenie, e amerykascy obywatele mwi: Mamy dosy tego gldzenia. Idziemy na zakupy". Co musi ulec zmianie. W odpowiedzi na nasz sabo do rozrywki i spektakli rodki masowego przekazu produkuj informacje" w stylu sprawo- zda z procesu O.

Simpsona i sagi Moniki Lewinsky. Tego rodzaju informacje" sprzyjaj cynicznemu nastawieniu do rzdu i stanu naszego spoeczestwa. Rozwamy dla przykadu medialne sprawozdania z amerykas- kich wyborw prezydenckich w roku.

Kampania nie cieszya si zaintere- sowaniem ani obywateli, ani mediw informacyjnych. Jednak gdy pojawio si co, co miao zadatki na spektakl rozrywkowy, a mianowicie ponowne liczenie gosw na Florydzie, sieci telewizyjne rozpoczy nieprzerwan relacj, ktra utwierdzaa nas w cynicznym przekonaniu, e sprawy wymykaj si spod kontroli.

Przegranymi s ci z nas, ktrzy szanuj demokracj. O ile bowiem sprawozdania z procesu i saga sprawiy, e siedzielimy przyklejeni do telewizo- rw, o tyle nie da si tego powiedzie o relacjach ze ledztwa w sprawie pogwacenia ustawy o finansowaniu kampanii politycznych lub o pogbionych analizach najwaniejszych problemw dotyczcych naszego kraju, takich jak: gwatownie rosnce koszty opieki zdrowotnej, cige rozprzestrzenianie si broni atomowej w skali midzynarodowej, kurczenie si klasy redniej, rosnca liczba dzieci yjcych w biedzie czy postpujca konsolidacja rodkw masowego przekazu w rkach kilku duych firm.

Sabo do rozrywki ma swoj cen: informacje potrzebne do tego, by uczestniczy w demokracji zastpuje trywialna rozrywka. Utrudnia to coraz bardziej wypenianie obywatelskich powinnoci. Napisalimy t ksik, poniewa jestemy gboko przekonani, e nie stoimy wycznie przed alternatyw: naiwna akceptacja owocw propagandy albo totalny cynizm poczony z pragnieniem rozrywki.

W epoce, ktr charakteryzuje korzystanie z coraz bardziej wyrafinowanych technik propagan- dowych, wane jest - zwaszcza w demokracji - aby obywatele byli infor- mowani o tych technikach, o psychologicznej dynamice tego, co czyni je skutecznymi oraz o tym, jak im przeciwdziaa, unikajc wycofywania si w poaowania godny cynizm.

O tym wanie jest ta ksika. W sumie badalimy zasady funkcjonowania technik perswazyjnych przez ponad pi- dziesit lat, sdzimy zatem, e wiemy, co dziaa, a co nie, i dlaczego. Wiemy take co o tym, jak broni si przed naduywaniem tych technik przez pozbawionych skrupuw nadawcw - wczajc w to zwaszcza tych, ktrzy mog ubiega si o najwysze urzdy polityczne w kraju.

Dowiadczenie pozwolio nam ponadto zrozumie rnic midzy per- swazj a propagand. Tote niniejsza ksika zawiera take porady dla tych z was, ktrzy chcieliby formuowa komunikaty w sposb rzetelny i szczery. Sdzimy, e w epoce propagandy tym, co najwaniejsze z punktu widzenia trwaoci demokracji jest istnienie nadawcw, ktrzy potrafi przedstawi swj komunikat w sposb czytelny i uczciwy, a take istnienie wyksztaconego elektoratu, ktry dostrzega rnic midzy rzeteln prezentacj a oszustwem.

Nasza ksika ma by krokiem na drodze do realizacji tych celw. Jak przy kadej pracy tych rozmiarw, jest wiele osb, ktrym nale si podzikowania. Po pierwsze, chcemy podzikowa wszystkim czytelnikom pierwszego wydania ksiki, ktrzy przesali nam swoje opinie poczt lub kontaktowali si z nami korzystajc z mediw interaktywnych, radia czy Internetu.

W niniejszym, poprawionym wydaniu prbowalimy zawrze od- powiedzi na ich komentarze, wyjaniajc mylce lub niedokadne sformuowa- nia, a nawet modyfikujc wasne pogldy. Ponadto uaktualnilimy wyniki bada tam, gdzie byo to potrzebne , dodalimy nowe rozdziay dotyczce kwestii interesujcych czytelnikw np.

Niektrym nale si szczeglne podzikowania. Przez cay czas powstawania ksiki nieocenionymi uwagami suya nam Marlene Turner. Motyw zbrodni? Podczas procesu obroca z Houston, Mark Vinson, zrzuci cz winy na obrazy kreowane w reklamach: Niedobrze, gdy sprzt sportowy otacza aura luksusu, ktra zmusza ludzi, by si nawzajem zabijali" 1 Wycig kandydatw z Pnocnej Karoliny do amerykaskiego senatu w roku by jednym z najgortszych i najkosztowniejszych pojedynkw politycz- nych ostatnich at.

W ostatnich tygodniach kampanii czarnoskry kandydat demokratw, Harvey Gantt, nieznacznie prowadzi w sondaach przed biaym senatorem republikaskim, Jesse Helmsem. Osiem dni przed wyborami telewi- zja pokazaa film reklamowy Helmsa Biae rce.

Film nakrcony wedug pomysu doradcy politycznego, Alexa Castellanosa, przedstawia biae donie mnce list z odmow przyjcia do pracy. Czy to sprawiedliwe? Chocia Gantt deklarowa si jako przeciwnik systemu kwotowego, film odnis jak si wydaje - zamierzony skutek: Helms wygra minimaln przewag gosw i przy poparciu ogromnej wikszoci mieszkacw biaych dzielnic zosta ponownie wybrany na senatora.

Taktyka okazaa si na tyle skuteczna, e Helms za- stosowa j ponownie w kolejnym pojedynku z Ganttem w roku. Podczas kampanii prezydenckiej w roku Alex Castellanos potwierdzi swoj z saw, kiedy wyprodukowa trzydziesto- sekundow reklam Krajowego Komitetu Republikanw. Wynikao z niego jasno, e ofiara gwatu, ktra wnosi oskarenie przeciwko napastnikowi, naraa si na przejcia rwnie okropne jak sam gwat.

W tym konkretnym wypadku gwa- ciciel, stwarzajc wok siebie aur chopicej niewinnoci, uzasadni przeko- nujco, e to on zosta uwiedziony przez powdk. W cigu kolejnych kilku tygodni zanotowano gwatowny spadek doniesie o gwatach - ofiary, ktre obejrzay w telewizji wspomniany film, przypuszczalnie obawiay si, e policja im nie uwierzy.

W padzierniku roku, kiedy po zayciu tabletek od blu gowy tylenolu zawierajcych cyjanek zmaro w Chicago siedem osb, wydarzenie to zostao nagonione w krajowych mediach informacyjnych. Przez kilka kolejnych dni, otwierajc gazet lub wczajc radio czy telewizj, trudno byo nie natrafi na informacje o zatruciach tylenolem. Skutek tych doniesie by natychmiastowy: w miastach na terenie caego kraju zgaszano przypadki analogicznych zatru pynu do pukania ust, kropli do oczu, sprayu do nosa, napojw gazowanych, a nawet hot dogw.

ANDR LALANDE VOCABULAIRE TECHNIQUE ET CRITIQUE DE LA PHILOSOPHIE PDF

Propaganda

Berkeley, Los Angeles, London: Attendance 2 absences per semester are allowed The final grade is determined by: Public opinion research 5. Periodization of propaganda means used by warring parties is worked out. Reason and the rationalization of societyvol. Germanskaya agenturnaya razvedka do i vo vremya voiny gg.

ENTSCHEIDUNGEN ZU DEN GOLFREGELN PDF

Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień

.

Related Articles